2019. március 24. (vasárnap) Gábor, Karina


  Aktuális
Fontos információk leendő elsőéveseknek

Kollégiumi naptár (2013/2014. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2013/2014. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2012/2013. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2012/2013. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2011/2012. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2011/2012. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2010/2011. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2010/2011. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2009/2010. 2. félév)

  Programajánló
Összesített programjánlónk

  Móranyúz
Bemutatkozás

ÚJ! 2014. 05.

Archívum

  Könyvtár
Cím:Szerző:
Nyitvatartás

Keresés

  Öntevékeny csoportok
Kollégiumi rádió

Kollégiumi stúdió

Rajzkör

Énekkar

Színjátszó kör

Szerepjáték kör

Társasjáték, kártya kör

  Stúdió
A stúdióról

Kölcsönzési ügyelet

A stúdió szabályzata

Videóstúdiónk ajánlata

Filmklub

  Gépterem
Rendszergazdák

Géptermi szabályzat

Aktuális információk

  Kollégiumi sport, sportrednezvények

Karközi sportnap

Kettlebell és TRX edzés (Fegyenc edzés)

Néptánc

Hastánc

Aerobic

Csocsó

Ping-pong

Foci

Kosárlabda

Röplabda

Sakk

  Archívum
Kép archívum

Video archívum

Kiadvány a 30 éves jubileum alkalmából

Kiadvány a 40 éves jubileum alkalmából

  Szabályzatok
SZMSZ (hatályos, ÚJ!)

SZMSZ (régi)

Házirend

Választási szabályzat

Fegyelmi szabályzat


Egyéb hasznos helyek

A Szegedi Tudományegyetem Móra Ferenc Kollégiumának Választási Szabályzata

1.§
(1) A választás célja, hogy a kollégium lakói a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatok ellátására képviselőket delegáljanak a Kollégiumi Bizottságba.
(2) A delegálható képviselők száma kilenc (9).
2.§
(1) A választások alapelvei:
a. A választójog egyenlő és általános: a kollégium minden nappali tagozatos hallgatója, aki nem áll fegyelmi, vagy közügyektől való eltiltó büntetés hatálya alatt, választó és egyben választható.
b. A szavazás közvetlen és titkos.
c. A szavazás hivatalos szavazólapon történik, melyet a Választási Bizottság hitelesít.
(2) A kollégiumi bizottsági mandátum egy évre szól és újraválasztás esetén meghosszabbítható.
3.§
(1) A választások megszervezése a Szegedi Tudományegyetem Móra Ferenc Kollégiumának (a továbbiakban: KOLLÉGIUM) a feladata.
(2) A választás időpontját a Kollégiumi Bizottság javaslata alapján, a Kollégium Igazgatója határozza meg.
(3) A választások lebonyolításáért és annak tisztaságáért az Igazgató felel.
(4) Az Igazgató - a Kollégiumi Bizottság meghallgatásával - Választási Bizottságot hoz létre. A Választási Bizottság négy (4) főből áll, tagjai:
a. a Kollégium Igazgatója
b. a Kollégiumi Tanár
c. egy, a kollégiumban lakó - választójoggal rendelkező - senior
d. egy, a választásokon nem induló - választójoggal rendelkező - kollégista, aki a Szegedi Tudományegyetemmel aktív hallgatói jogviszonyt folytat.
(5) A Választási Bizottság névsorát a választások kiírásával egy időben kell nyilvánosságra hozni.
4.§
(1) A választás kétfordulós.
(2) Minden választásra jogosultnak mindkét fordulóban egy (1) szavazata van.
(3) A választás első fordulója (jelölés), a résztvevők számára való tekintet nélkül érvényes. A második forduló (szavazás) akkor tekinthető érvényesnek, ha azon a választásra jogosultak legalább 20 százaléka részt vesz.
(4) A második forduló eredményes ha érvényes.
5.§
(1) A választás első fordulójában (jelölés) úgy történik, hogy a választásra jogosult személy a hivatalos jelölőlapon megjelölt helyre olvashatóan felírja az általa alkalmasnak tartott legfeljebb kilenc (9) személy nevét, és az így kitöltött jelölőlapot, a kijelölt és a Választási Bizottság által hitelesített urnába helyezi.
(2) A jelölőlap, már egyetlen jelölt nevének feltüntetésével is érvényes.
(3) Érvénytelen az a jelölés, amelyet nem a Választási Bizottság által hitelesített jelölőlapon adtak le, amelyet nem az 5.§(1) meghatározott urnába dobtak, amelyből nem olvasható ki egyértelműen, hogy kit jelöltek rajta, valamint ha a megengedett kilenc (9) személynél több nevet tartalmaz.
(4) A második fordulóban (szavazás) ezeken kívül az a szavazat is érvénytelen, amelyet nem a 7.§(1) meghatározott személyre adtak le.
6.§
(1) A választások első fordulója (jelölés) öt egymást követő munkanapon át tart.
(2) A kollégium Igazgatója gondoskodik arról, hogy a jelölőlap mind az öt napon 17-órától 21-óráig átvehető, és az urna a választók számára hozzáférhető legyen, és ugyancsak ő gondoskodik az urna őrzéséről és a pecsét sérthetetlenségéről is.
(3) A választás technikai előkészületeiben a Választási Bizottság és a Kollégiumi Bizottság működik közre.
(4) A Választási Bizottság gondoskodik arról, hogy a jelölés megkezdése előtt legalább egy héttel, jól látható és mindenki számára hozzáférhető helyen a választások kiírásáról szóló közleményt helyezzenek el, amely tartalmazza:
a. a választások mindkét fordulójának pontosan meghatározott idejét
b. a Választási Bizottság tagjainak névsorát
c. a jelölés és szavazás helyét és módját
d. azon személyek nevét és a helyet, akitől és ahol a jelölőlap valamint a szavazólap átvehető
e. az urna felbontásának (mindkét fordulóban) idejét és helyét
f. a jelölés elfogadásának helyét és idejét
g. az első forduló után esedékes közgyűlés pontos idejét, és a határozatképességhez szükséges jelenlevők számát
h. valamint a közleménnyel együtt a jelen Választási Szabályzat egy hitelesített másolatát is mellékelni kell.
(5) A jelölőlap és a szavazólap átvételéről nyilvántartást kell vezetni.
(6) Minden szavazásra jogosult személy, csak egy jelölőlapot és egy szavazólapot vehet át, más nevében tehát sem a jelölőlap sem a szavazólap nem vehető át.
(7) A jelölés befejezését követően legfeljebb két napon belül a Választási Bizottság az urnát nyilvánosan bontja fel.
7.§
(1) A második fordulóban (szavazás) csak az indulhat, aki a jelölést elfogadja, továbbá legkevesebb kettő jelöléssel rendelkezik.
(2) A jelölés elfogadása a Választási Bizottság által hitelesített dokumentumon történik. A jelölt, aláírásával deklarálja indulási szándékát, továbbá elfogadja a második fordulóban az ún. kampányeljárásra vonatkozó, a 13.§-ban meghatározott feltételeket.
(3) A második fordulóban a 18 legtöbb jelölést kapott személy indulhat. (Vagyis a megválasztható képviselők kétszerese.) Ha az induláshoz szükséges (a 18. helyezettével azonos) legalacsonyabb jelölést többen is megkapták, valamennyien jogosultak a második fordulóban való részvételre. A sorrend kialakításánál csak azon személyeket kell figyelembe venni, akik a jelölést elfogadták.
(4) A jelölést elfogadó személy köteles a választások tisztaságát különösen betartani és azt felügyelni.
(5) A második fordulóban indulni jogosult személyek névsorát tartalmazó listát a 6.§(4) meg-határozott módon kell közzé tenni, feltüntetve a jelölések - és a második fordulóban való szereplés jogosultságához szükséges legkevesebb jelölés - számát is.
8.§
(1) A második fordulót a jelölést követő két héten belül, négy egymást követő munkanapon kell lebonyolítani.
(2) Az első forduló után, - azt követően, hogy a hivatalos jelöltek névsora ismertté válik - közgyűlést kell tartani, ahol a jelöltek a kollégium nyilvánossága előtt bemutatkoznak, ismertethetik programjaikat.
(3) A szavazólapok átvételére, a szavazásra, az urna lezárására és felnyitására, a szavazatok összeszámlálására és a választási eredmény nyilvánosságra hozatalára az első fordulóra érvényes - a 6.§-ban részletezett - szabályok az irányadók.
9.§
(1) A szavazólapon az összes - a korábban részletezett előírásoknak megfelelő - induló neve szerepel abc-sorrendben, amelyek közül a választásra jogosult szavazó legfeljebb kilenc nevet jelölhet meg, és a többit érintetlenül hagyja.
(2) Érvényes az a szavazat, amelyen a legfeljebb kilenc személy neve mellé, két egymást metsző vonalat tettek. Érvényes továbbá az a szavazat is, amelyből a választói szándék egyértelműen kiolvasható. A kétséges szavazatokról a Választási Bizottság 2/3-os többséggel dönt.
10.§
(1)A második forduló érvényes ha a választásra jogosultak legalább 20%-a részt vett.
(2)A második forduló alapján azt a kilenc embert kell megválasztottnak tekinteni, aki a legtöbb szavazatot kapta. (Egyszerű többség)
(3)Szavazategyenlőség esetén az első fordulóban elért jelölések száma dönt.
(4)Amennyiben az első fordulóban elért jelölések is azonos számúak voltak, az azonos szavazatot elért személyek között a Választási Bizottság nyilvános sorsolással dönt.
11.§
(1)A szavazás végeredményét a szavazást követően ki kell hirdetni. A Választási Bizottság köteles minden fordulóról jegyzőkönyvet készíteni, és azt a választást követő három napon belül nyilvánosságra hozni.
(2)A választások tisztaságát és lebonyolítását a Rektor felügyeli. Amennyiben a választásra jogosult vagy a Választási Bizottság valamely tagja szabálytalanságot észlel, óvást nyújthat be. Az óvással kapcsolatban első fokon a Választási Bizottság dönt. A döntés ellen a Rektorhoz lehet fellebbezni. A Rektor döntése jogerős.
12.§
(1)A választások eredményeképp létrejött Kollégiumi Bizottság, első, alakuló ülésén 2/3-os többséggel megválasztja a Kollégiumi Bizottság Titkárát és Titkárhelyettesét.
(2)A Kollégiumi Bizottság belső működési mechanizmusát és szervezeti struktúráját maga határozza meg. A Kollégiumi Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát csak minősített (2/3-os) többséggel változtathatja meg.
(3)A Kollégiumi Bizottság beszámolási kötelezettséggel tartozik a Kollégiumi Közgyűlés felé.
13.§
(1)Az ún. kampányeljárásra vonatkozó szabályok a választások tisztaságát - mind morális, mind fizikai értelemben - és a lebonyolításának gördülékenységét hivatottak szolgálni.
(2)Az a személy, aki jelölést elfogadja, ezen szabályokat magára nézve kötelezőnek tekinti.
(3)A jelölt az urna lezárásáig kampánytevékenységet folytathat. Ezen belül magáról fényképes vagy fénykép nélküli plakátot, különböző jelszavakat, jelvényeket helyezhet el a kollégium épületében. A jelölt vagy megbízottja nyilvános propagandát is folytathat. Ennek eszközei azonban az általánosan elfogadott jó ízlést, továbbá a többi jelöltet nem sértheti.
(4)A Választási Bizottság jogosult ennek ellenőrzésére. Az általa vagy bármely szavazati joggal rendelkező által észlelt bármilyen visszaélést kivizsgálhat, és alapos okkal a jelölt diszkvalifikálásáról is dönthet.
(5)Az esetlegesen kizárt jelölt helyett, indulási jogot nem szerez senki, a kizárásig személyére leadott szavazatokat, a szavazatszámláláskor érvénytelennek kell tekinteni.
(6)A jelölt az általa vagy megbízottjai által elhelyezett plakátokat (bármit tartalmazzon is), a választások eredményének kihirdetését követő egy héten belül köteles eltakarítani.
(7)Azt jelöltet aki a (6) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a Választási Bizottság erre felszólítja, s ha ez nem vezet eredményre, a szavazati jogától is megfoszthatja.
14.§
(1)A jelen Választási Szabályzat felhatalmazza az éppen hivatalban lévő Kollégiumi Bizottságot, hogy végrehajtását alkalmi határozatokkal biztosítsa.
15.§
(1)A jelen Választási Szabályzatot a Kollégiumi Közgyűlés fogadja el, illetve változtathatja meg a jelenlevők egyszerű többségének igenlő szavazatával.
(2)A jelen Választási Szabályzat a Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékleteként érvényes.
(3)A jelen Választási Szabályzat 2002. március 4-én lép hatályba.
 
  Információk
Elérhetőségünk

Munkatársak

Kollégiumi Bizottság

Várólistás kérelem

Vendégszobák, szállásdíjak (2014)

JATE Móra Ferenc Kollégiumáért Alapítvány

Móra Ferenc Hallgatói Egyesület

Kollégiumi séta képekben

  Szakkollégium, Szakmai rendezvények
AZ SZTE Móra Ferenc Szakkollégium Szenátus által elfogadott SZMSZ

Az SZTE Móra Ferenc Szakkollégium bemutatása

A Szakkolégium irányítása

A szakmai munka keretei

Kurzusok 2013-14 első félév

Kurzusok 2012-13 első félév

Kurzusok 2012-13 második félév

A Móra Ferenc Kollégium szakmai előadásai, kurzusai 1980-tól

Értelmiségi szocializáció

Szakkollégiumok


  Közösségi rendezvények
Kultúrális, közösségi és sportrendezvények képekben

Gólyatábor

Kirándulás

Sütisütő verseny

Tökfaragó verseny és Halloween party

Kollégisták pálinkái pálinkamustra

Téli ünnepkör

Farsang

Nőnap

Ki Mit Tud

Öntevékeny csoportok éjszakája

Morgilla

Bormustra

II. Bormustra

Végzősök búcsúztatója

  Egyetem
ETR

Modulo

Coospace

Egyetemi szerver

Egyetemi könyvtár

Egyetem Online - egyetemi hírek

SZTE EHÖK

  Karközi Kollégiumok
Károlyi Mihály Kollégium

Herman Ottó Kollégium

Eötvös Lóránd Kollégium

Öthalmi Diáklakások

A honlappal kapcsolatos megjegyzéseket a web@mora.u-szeged.hu címre lehet küldeni.