2019. március 24. (vasárnap) Gábor, Karina


  Aktuális
Fontos információk leendő elsőéveseknek

Kollégiumi naptár (2013/2014. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2013/2014. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2012/2013. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2012/2013. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2011/2012. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2011/2012. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2010/2011. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2010/2011. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2009/2010. 2. félév)

  Programajánló
Összesített programjánlónk

  Móranyúz
Bemutatkozás

ÚJ! 2014. 05.

Archívum

  Könyvtár
Cím:Szerző:
Nyitvatartás

Keresés

  Öntevékeny csoportok
Kollégiumi rádió

Kollégiumi stúdió

Rajzkör

Énekkar

Színjátszó kör

Szerepjáték kör

Társasjáték, kártya kör

  Stúdió
A stúdióról

Kölcsönzési ügyelet

A stúdió szabályzata

Videóstúdiónk ajánlata

Filmklub

  Gépterem
Rendszergazdák

Géptermi szabályzat

Aktuális információk

  Kollégiumi sport, sportrednezvények

Karközi sportnap

Kettlebell és TRX edzés (Fegyenc edzés)

Néptánc

Hastánc

Aerobic

Csocsó

Ping-pong

Foci

Kosárlabda

Röplabda

Sakk

  Archívum
Kép archívum

Video archívum

Kiadvány a 30 éves jubileum alkalmából

Kiadvány a 40 éves jubileum alkalmából

  Szabályzatok
SZMSZ (hatályos, ÚJ!)

SZMSZ (régi)

Házirend

Választási szabályzat

Fegyelmi szabályzat


Egyéb hasznos helyek

A Móra Ferenc Kollégium Fegyelmi Szabályzata

Ez a szabályzat a fegyelmi felelősség anyagi és első fokú eljárási szabályait határozza meg.

1.§ A Móra Ferenc Kollégium lakóit a hatályos egyetemi és más jogszabályok alapján fegyelmi és anyagi felelősség terheli.

2.§ Fegyelmi eljárás indítható azzal a hallgatóval szemben, aki vétkesen és súlyosan megsérti a kollégium rendjét, ill. megszegi a kollégium szabályaiban meghatározott kötelességeit.

3.§

 

(1) Fegyelmi eljárást kell indítani különösen akkor, ha a kollégista

 

a) a kollégium lakói, dolgozói ellen súlyos vétséget követ el,

b) a kollégium nyugalmát, közösségi érdekeit sértő magatartást tanúsít.

(2) Fegyelmi eljárást kell indítani az anyagi felelősség megállapitása mellett akkor is, ha a kollégista szándékosan jelentős anyagi kárt okoz a kollégiumnak.

(3) A közösségi érdek sérelmét jelenti többek között olyan magatartás tanúsítása, különösen a vizsgaidőszakban, amely a nyugodt élet-, és tanulási körülményeket lehetetlenné teszi, valamint a házirend köznyugalomra vonatkozó rendelkezéseinek ismételt megszegése.

(4) Jelentős anyagi kárnak számit az éves hallgatói normatíva 50%-át elérő kár.

4.§ Fegyelmi eljárást kezdeményezhet önállóan, ill. hallgatói megkeresésre a

 

a) kollégiumi igazgató,

b) szenior,

c) gondnok,

d) kollégiumi közgyűlés,

e) kollégiumi bizottság.

5.§

 

(1) A fegyelmi eljárás lefolytatására a Fegyelmi Bizottság (a továbbiakban: FB) jogosult.

(2) A FB 5 személyből álló testület. Megbízatása 1 évre szól.

(3) A FB tagjai a kollégiumi tanár és 4, a közgyűlés által megválasztott kollégista.

(4) A FB tagja olyan kollégista lehet, aki méltó e feladatra. A FB tagja alaposan, az elvárható legnagyobb körültekintéssel, részrehajlás nélkül köteles ellátni feladatát.

(5) A FB csak teljes létszámban járhat el, a döntéseket és határozatokat zárt ülésen egyszerű többséggel hozza meg.

6.§

 

(1) A választandó tagok személyére a KB tesz javaslatot a közgyűlésnek.

(2) A FB tagjait a közgyűlés egyszerű többséggel választja.

(3) A FB-i tagság nem ruházható át.

7.§

 

(1) A rendes tagok személyes, vagy egyéb indokok miatti akadályoztatása (összeférhetetlenség, távollét) esetére a közgyűlés megválasztja a FB póttagjait. A közgyűlés négy póttagot választ. A póttagok jogai és kötelezettségei azonosak a FB rendes tagjaiéval.

(2) Összeférhetetlenség miatt nem járhat el az a FB tag, aki az ügyben közvetlenül érintett, vagy szoros (érzelmi) kapcsolatban áll valamely az ügyben érintett személlyel (közvetett érintettség). Az összeférhetetlenségről a FB elnöke dönt.

8.§ A FB alakuló ülésén, amelyet a tagok megválasztása utáni 5 munkanapon belül meg kell tartani, a tagok maguk közül elnököt és jegyzőt választanak. Az elnök vezeti a FB üléseit és ellátja külső képviseletét.

9.§ A FB üléseiről szó szerinti jegyzőkönyv készül, amelynek vezetéséről a jegyző gondoskodik. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a FB eljáró tagjainak, a kérelmezőnek és a jelenlévőknek a nevét (jelenléti ív), továbbá csatolni kell hozzá minden olyan iratot, nyilatkozatot, határozatot, amely az üggyel kapcsolatban született. A jegyzőkönyvet az elnök és egy bizottsági tag kézjegyével hitelesíti.

10.§ A FB külön-külön meghallgatja a kérelmezőt, ill. az önkormányzati szervek választott szóvivőjét, a további érintett személyeket, valamint a meghallgatni kívánt személyeket (tanuk). Kérdéseket bármely bizottsági tag feltehet. A kérdések csak az eset minél pontosabb felderítését célozhatják. A kérdések személyiségi jogokat nem sérthetnek és csak az ügy lényeges körülményeire vonatkozhatnak.

11.§

 

(1) Fegyelmi eljárás a Fegyelmi Bizottsághoz intézett írásbeli beadvánnyal kezdeményezhető. A beadványnak tartalmaznia kell a kérelmező nevét, a kezdeményezés indokát és az ügyre vonatkozó összes lényeges körülményt.

(2) A FB a beadványt 5 munkanapon belül megvizsgálja és dönt az eljárás lefolytatásáról, vagy a kérelem elutasításáról. A döntésről a kérvény kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül írásban értesíteni kell a kérelmezőt.

(3) Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a fegyelmi eljárás kezdeményezésére jogosultaknak a fegyelmi vétségről való tudomásszerzése óta egy hónap, illetőleg a vétség elkövetése óta egy év már eltelt, továbbá, ha a kérelem nyilvánvalóan alaptalan, időközben okafogyottá, okaszűntté vált, vagy a beadványt írásban visszavonták.

12.§ A hallgatói, ill. kollégiumi jogviszonyban időközben bekövetkezett változások a már megindult fegyelmi eljárás befejezését nem érintik.

13.§ Fegyelmi büntetések:

 

a) megrovás, vagy

b) kizárás az ötödik emeleti pályázatból legfeljebb 2 évre, vagy

c) kizárás a kollégiumból legfeljebb négy félévre, vagy

d) végleges kizárás a kollégiumból.

14.§ A Fegyelmi Bizottság döntése ellen fellebbezni lehet elsőfokon a SZTE Központi Kollégiumok Tanácsa Elnökéhez, másodfokon a Rektorhoz.

15.§ Az itt nem szabályozott kérdésekben az SZTE hallgatói fegyelmi szabályzata az irányadó.

Szeged, 2000. október 9.

  Információk
Elérhetőségünk

Munkatársak

Kollégiumi Bizottság

Várólistás kérelem

Vendégszobák, szállásdíjak (2014)

JATE Móra Ferenc Kollégiumáért Alapítvány

Móra Ferenc Hallgatói Egyesület

Kollégiumi séta képekben

  Szakkollégium, Szakmai rendezvények
AZ SZTE Móra Ferenc Szakkollégium Szenátus által elfogadott SZMSZ

Az SZTE Móra Ferenc Szakkollégium bemutatása

A Szakkolégium irányítása

A szakmai munka keretei

Kurzusok 2013-14 első félév

Kurzusok 2012-13 első félév

Kurzusok 2012-13 második félév

A Móra Ferenc Kollégium szakmai előadásai, kurzusai 1980-tól

Értelmiségi szocializáció

Szakkollégiumok


  Közösségi rendezvények
Kultúrális, közösségi és sportrendezvények képekben

Gólyatábor

Kirándulás

Sütisütő verseny

Tökfaragó verseny és Halloween party

Kollégisták pálinkái pálinkamustra

Téli ünnepkör

Farsang

Nőnap

Ki Mit Tud

Öntevékeny csoportok éjszakája

Morgilla

Bormustra

II. Bormustra

Végzősök búcsúztatója

  Egyetem
ETR

Modulo

Coospace

Egyetemi szerver

Egyetemi könyvtár

Egyetem Online - egyetemi hírek

SZTE EHÖK

  Karközi Kollégiumok
Károlyi Mihály Kollégium

Herman Ottó Kollégium

Eötvös Lóránd Kollégium

Öthalmi Diáklakások

A honlappal kapcsolatos megjegyzéseket a web@mora.u-szeged.hu címre lehet küldeni.